Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky internetového obchodu Naja.cz

1. Všeobecná část

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi společností Naja servis s.r.o., se sídlem Krátká 713/8, 682 01 Vyškov, IČ: 64508013, DIČ: CZ64508013 zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně,oddíl C vložka 22730 jako prodávajícím, provozovatelem internetového obchodu www.shop.naja.cz,  /dále jen prodávající/, na straně jedné a kupujícím spotřebitelem /dále jen kupujícím /  na straně druhé.

1.2 Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění (občanským zákoníkem, dále jen „ObčZ"), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zos"). Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, těmito obchodními podmínkami neupravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. V tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě, v podobě faktury odeslána zákazníkovi společně s objednaným. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí prodávající vhodným způsobem na internetových stránkách www.naja.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti obou stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Vymezení pojmů

2.1 Prodávající je obchodní společnost Naja servis s.r.o., se sídlem Krátká 713/8, 682 01 Vyškov; IČ: 64508013, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 22730. Naja servis s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2.2 Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

2.3 Kupující spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, případně jedná v rámci výkonu svého povolání.

2.4 Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel podle § 420 a 421 ObčZ, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Za podnikatele je považována také osoba, která uzavírá smlouvy v rámci výkonu svého povolání, případně osoba, která jedná jménem, nebo na účet podnikatele.

3. Kupní smlouva

3.1 Zboží je prezentováno na stránkách internetového obchodu včetně cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně DPH a všech souvisejících poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchodě www.naja.cz není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou.

3.2 Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou podrobně zveřejněny v sekci DOPRAVA A PLATBA. Uvedené informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze pro doručování zboží v rámci území České republiky.

3.3 Kupní smlouva vzniká po vyplnění objednávkového formuláře a odesláním objednávky kupujícím/ spotřebitelem / v rámci rozhraní internetového obchodu na adresu prodávajícího a jejím přijetím / akceptací/ prodávajícím. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty, kterou kupující uvedl v objednávce.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3.4 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). V takovém případě je kupní smlouva uzavřena po jejím dodatečném potvrzení kupujícím.

3.5 Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

3.6 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.7 Kupující má právo objednávku stornovat do okamžiku vyskladnění zboží ze skladu. Později uplatněné storno objednávky má za následek povinnost kupujícího uhradit prodávajícímu vzniklou škodu. Kupující je v takovém případě povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně vynaložené náklady, které musel prodávající vynaložit na zbytečnou dopravu. Právo kupujícího spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce do 14 dní však není tímto jakkoliv dotčeno.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1 Všechny ceny uvedené na internetovém obchodě jsou ceny včetně DPH. Ceny jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě výrazné změny dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.2 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující zaplatit prodávajícímu následujícími způsoby:

1 - Platba hotově  - Cenu za zboží uhradíte hotově až při jeho převzetí řidiči přepravní služby.

2 - Bankovním převodem předem na základě vystavené faktury

3 - Platba hotově při osobním odběru - V případě převzetí objednaného zboží přímo v provozovně kupující vyčká potvrzení od prodávajícího, že objednané zboží je u něj rezervováno a po té si jej může vyzvednout v provozovně na adrese Naja serviss.r.o.Krátká 713/8,68201 Vyškov. Nebude-li zboží kupujícím vyzvednuto nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení prodávajícího, že je zboží rezervováno, prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit. O tomto neprodleně informuje kupujícího. 

4 - Platba v hotovosti při převzetí zboží - V případě že zboží je zaváženo vozidly firmy Naja servis. Platí se přímo řidiči při převzení zboží. 

4.3 Prodávající ke každé vyřízené objednávce přiloží daňový doklad (fakturu) obsahující veškeré náležitosti včetně uvedení cen za jednotlivé položky a vyznačení DPH. Daňový doklad (faktura) současně slouží jako dodací a záruční list. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4.4 Součástí uvedené ceny zboží není platba za dopravu. Platba za dopravu zboží je účtována samostatně dle platných ceníků dopravy jednotlivých zboží, viz bod 5.

5. Přeprava, osobní odběry a dodání zboží

5.1 Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 1-3 pracovních dnů, je li zboží skladem. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje prodávající prostřednictvím vlastní dopravy. Výběr konkrétního přepravce může být omezen podle povahy, váhy, nebo rozměru dané zásilky. Zásilka se zbožím standardně obsahuje fakturu - daňový doklad, která slouží i jako záruční list pro případnou reklamaci, či vrácení zboží v zákonné lhůtě.

5.2 Prodávající neúčtuje k ceně zboží balné.

5.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4 Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží. Doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Nevytkne-li kupující vady zásilky bez zbytečného odkladu, může po něm prodávající požadovat náhradu škody, která mu v souvislosti s tímto prodlením vznikla.

5.5 Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozené

5.6 Jako výdejní místo pro osobní odběr zboží slouží provozovna prodávajícího na adrese Naja servis s.r.o.Krátká 713/8,68201 Vyškov nebo provozovan na adrese Bučovice, Nádražní 597, 685 01.

5.7 Cena dopravy se řídí ceníkem uvedeným v sekci doprava. 

 

6. Odstoupení od smlouvy a možnost vrácení zboží

6.1 Kupující spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 a násl.  občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, respektive od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí bez udání důvodu. Odstoupení musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy zašle na adresu provozovny prodávajícího: Naja servis s.r.o. Krátká 713/8, 68201 Vyškov, nebo prostřednictvím e-mailu na: naja@naja.cz  Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář.

6.2 Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti /viz. bod 2.4/ nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej řídí Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách.

6.3 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu zasláno nebo předáno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu (rozměry, hmotnost) obvyklou poštovní cestou.

6.5 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího spotřebitele plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím, již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

6.6 Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

6.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.8 Odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu nelze u zboží které bylo nenávratně smícháno s jiným zbožím a změnily se tím vlastnosti výrobku. 

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

7.2 Kupující má právo na přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

7.3 Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, tedy informací souvisejících se zbožím, službami, nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

7.4 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

7.5 Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu. Prodávající je registrován podle zákona 101/2000 Sb / Zákon o ochraně osobních údajů / v databázi Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00058929.

8. UŽIVATELSKÝ ÚČET

8.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jako „uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace.

8.2 Pro účely registrace kupujícího na webové stránce, její užívání kupujícím a dále pro účely objednání zboží a uzavření a plnění kupní smlouvy je kupující povinen poskytnout prodávajícímu v rozsahu vyžádaném prodávajícím správné, úplné a pravdivé údaje týkající se kupujícího, které dle své povahy mohou být osobními údaji kupujícího. Změnu kupujícím poskytovaných údajů je kupující povinen neprodleně po jejich změně oznámit prodávajícímu. Prodávající nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou kupujícímu anebo třetí osobě v důsledku porušení povinností kupujícího podle článku 8.2 obchodních podmínek.

8.3 Oprávněný přístup k uživatelskému účtu je možný pouze po zadání uživatelského jména a hesla kupujícího na webové stránce. Kupující je povinen uchovat v tajnosti a žádné osobě neposkytnout své uživatelské jméno a heslo a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za jakýkoliv neoprávněný přístup do uživatelského účtu anebo jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s neoprávněným přístupem do uživatelského účtu kupujícího.

8.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

8.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

8.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

9. Odpovědnost za vady a záruka

9.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

9.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

zboží je vhodné k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

zboží je dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

9.3 Záruka na zboží se poskytuje v rozsahu obecně platných předpisů s ohledem na povahu zboží. Reklamaci zboží uplatňuje kupující u prodávajícího prostřednictvím pošty na adresu prodávajícího tj.  Krátká 713/8, 682 01 Vyškov , e-mailem na adresu naja@naja.cz s doručením originálu dokladu o koupi nebo dodacího listu a dle povahy zboží i doložením fota vady zboží. Termín na vyřízení reklamace začíná plynout doručením všech podkladů.

9.4 Pevná paliva

Reklamaci lze uplatnit jen na ucelenou dodávku. Kupující je povinen uvést v čem spočívá vada reklamovaného pevného paliva a jakou náhradu za ní žádá. Oprávněný pracovník prodávajícího s kupujícím sepíše reklamační protokol.

Kvalitativní reklamace (skryté vady) – lze uplatnit do 6 měsíců od převzetí zboží, pokud nedošlo k podstatné změně dodaného zboží vinou kupujícího. Skrytou vadou se rozumí nižší výhřevnost, než která je uvedena v katalogu výrobce či dehtování. Skrytá vada se prokazuje laboratorním rozborek vzorku odebraného z reklamované dodávky. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku pevného paliva a odděleně uskladnit dodané zboží, dokud nebude reklamace vyřízena. V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace kupující.
Zvýšená vlhkost uhlí není kvalitativní vada.

Množstevní reklamace – lze uplatnit pouze při převzetí zboží. Pozdější reklamaci nelze již uznat. Pokud se při kontrolním převážením zjistí neoprávněnost reklamace, uhradí kupující prodávajícímu veškeré náklady spojené s kontrolním převážením.

Pohledová reklamace - lz uplatnit pouze při převzetí zboží u řidiče. Touto reklamací se rozumí vyšší obsah podsítného materiálu nebo nečistoty v palivu.  Jednotlivé parametry podsítného jsou odlišné pro každý druh paliva a tyto parametry jsou uvedeny v katalogu výrobce. 

9.5 Stavebniny

Prodávající stavebnin odpovídá a ručí za vady výrobků i zboží v rozsahu stanoveném zákonem (Obchodním a Občanským zákoníkem). Jakoukoliv reklamaci zjistitelných vad musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu a to ještě před zapracováním zboží do stavby. Reklamující zboží musí kupující skladovat až do konečného rozhodnuti o reklamaci tak, aby bylo možné objektivně zjistit stav věci.Zboží musí být doručeno na provozovnu v nezávadném stavu a v originálním balení.Reklamaci nelze uplatnit na výrobky a zboží prodané za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena sjednána. Při reklamaci případné skryté vady prodávající upozorňuje, že výrobky a zboží prodávajícího musí být použity podle doporučených technologických postupů - reklamaci zjistitelné vady nelze uplatnit na výrobky a zboží již zabudované do stavby.

9.6 Prodávající se zbavuje odpovědnosti za vady vzniklé:

neodbornou instalací, zacházením, obsluhou a použitím výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou,

používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry údajům uvedeným v dokumentaci,

poškozením přírodními živly, či násilnými útoky třetích osob,

poškozením nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,

poškozením vzniklým zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti,

na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

9.7 V případě oprávněného uplatnění práva z vadného plnění má kupující právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním tohoto práva. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nutných nákladů k tomuto odstoupení.

9.8 Zákazník bude o vyřízení reklamace informován e-mailem.

10. Další práva a povinnosti smluvních stran

10.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.3 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy naja@naja.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

11.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12. Platnost obchodních podmínek

12.1 Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2016

Přílohy

Reklamační řád

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Reklamační formulář

 

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info